Algemene Voorwaarden

Algemene (huur- en deelname) voorwaarden SUPSkool en YogaSkool Leeuwarden, SUP Boot Lwd en SUP Travel
Deze algemene voorwaarden zijn op 6 maart 2016 opgesteld. Indien de deelnemer een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Organisatie: TiMevents handelend onder de naam SUP Skool Leeuwarden, YogaSkool Leeuwarden, SUP Boot Lwd en SUP Travel ;
 huurder/deelnemer: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de overeenkomst met organisatie afsluit;
 overeenkomst: de overeenkomst waarbij deelnemer zich verbindt aan de organisatie om tegen betaling gebruik te maken van een SUP board en peddel en/of deel te nemen aan een SUP en/of Yoga activiteit.
 SUP: SUP board en peddel en leash

Algemene regels

We gaan Corona-proof het water op en volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en Watersportverbond.

Deelname aan de SUP activiteiten is toegestaan als je gezond en fit bent. Je hebt geen verkoudheid klachten en koorts. Je bent niet besmet met het Covid virus en hebt ook geen huisgenoten, gezinsleden die Corona hebben.

De organisatie verhuurt de SUP voor een week, een hele dag of een deel daarvan. De SUPs dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 De minimumleeftijd om een SUP bij de organisatie te kunnen huren en/of deel te nemen aan een SUP activiteit is 18 jaar. Is de huurder/deelnemer jonger dan dient er een ouder/voogd bij aanwezig te zijn. 
Het is niet toegestaan om te Suppen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 Er mag geen afval in het water gegooid worden. Indien de SUP vuil wordt achtergelaten door de huurder/deelnemer, dan is deze een bedrag van tenminste EUR 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.

Huurder/deelnemer dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. In de schemering is het verplicht een lichtje voor en achter op de SUP of op de het lichaam van de huurder/deelnemer zichtbaar te gebruiken.
 Het is niet toegestaan de SUP onbeheerd achter te laten.
Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt de organisatie zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden en daarbij huurder/deelnemer een redelijk alternatief te bieden.
De organisatie kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en de SUP onmiddelijk terugnemen, indien huurder/deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder/deelnemer is ook dan verplicht de huurprijs, het lesgeld of het inschrijfgeld te voldoen.

Vaarregels en vaargebied SUP Skool Leeuwarden

De SUP boards van de organisatie mogen worden gebruikt op het binnenwater in- en rondom Leeuwarden (maximaal met een straal van 10km vanaf de lokatie Stadsstrand Leeuwarden). Het meenemen van een SUP buiten dit gebied is niet toegestaan, mits hiervoor expliciet toestemming is gegeven. In verband met de veiligheid van huurder/deelnemer is het absoluut verboden met de SUP op het kanaal te varen (zonder toestemming van de organisatie).
 De huurder/deelnemer dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
 Deelnemer dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

Verplichtingen van deelnemer/huurder

Bij de aanvang van de SUP activiteit draagt de organisatie de SUP over aan de huurder/deelnemer. De huurder/deelnemer draagt er zorg voor dat de SUP in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 De huurder/deelnemer wijst organisatie voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan de SUP en legt deze vast.
 De kosten van het normale onderhoud van de SUP zijn voor rekening van de organisatie. De organisatie vergoedt onder geen beding door deelnemer zelf of in opdracht van deelnemer door derden uitgevoerde reparaties.

Huurder/deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en/of diens personeel of aanvullende instructies in het kader van een SUP Les, SUP Event, een Yoga Les of SUP Travel. 
Huurder/deelnemer wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met de SUP.
Deelnemer zal voorzichtig met de SUP omgaan, overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen bij de SUP aanbrengen.
 Deelnemer zal de SUP zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Alle materiaal (SUP board, peddel, leash, pomp, zwemvest, waterdichte tas) dienen na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven. Bij vermissing of schade brengt de organisatie deelnemer een passend bedrag in rekening.

De organisatie dient voor afvaart te controleren of de in de overeenkomst opgenomen SUP materiaal aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient de deelnemer hiervan, voor aanvang activiteit, de organisatie in kennis te stellen.
 Deelnemer dient voor aanvang van de activiteit de SUP te controleren op eventuele niet door de organisatie vastgelegde schade. Indien de deelnemer vaststelt dat er sprake is van niet door de organisatie vastgelegde schade, dient de deelnemer hiervan, voor aanvang, de organisatie in kennis te stellen.
Aan het einde van de periode zal deelnemer de SUP bij de organisatie inleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij de SUP ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag de deelnemer de SUP op een andere plaats terugleveren.

Mocht de deelnemer de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient hij/zij de organisatie hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden. Indien de SUP zonder melding later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder minimaal 10 Euro per uur extra in rekening en heeft de organisatie recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan deelnemer kan worden toegerekend. 
In geval van calamiteiten dient deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

De deelnemer verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Een deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A en een WA verzekering.
Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit als u last heeft van nek- of rugklachten, langer dan 20 weken zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken en/of lichamelijke gebreken of aandoeningen.
Deelname is op eigen risico.
Het is verplicht om voor deelname een uitleg/instructie van de organisatie bij te wonen.
De deelnemer geeft toestemming voor het gebruik maken van gemaakte foto’s en/of opnamen van hem /of haar op facebook en voor commerciële doeleinden en geeft toestemming om zijn / of haar e-mailadres te gebruiken voor nieuws en informatie over SUP activiteiten. In het kader van de nieuwe wet AVG gaan wij uiterst zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.
De organisatie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke spullen in de kleedruimte en/of het paviljoen.

Aansprakelijkheid & schade

Ondergetekende zal zich houden aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften gegeven in het kader van de betreffende SUP activiteit. Bij het niet houden hieraan behoudt de organisatie zich het recht voor ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten en ondertekende aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.
Indien dit niet gebeurt, stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.
Ondergetekende is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route te vergoeden.

De organisatie zorgt dat de SUP ten behoeve van de huurder/deelnemer verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Per SUP geldt voor huurder/deelnemer een niet af te kopen eigen risico van EUR 50,- per geval bij W.A. en casco-schade.
Bij verlies, c.q. diefstal is huurder/deelnemer in alle gevallen geheel aansprakelijk.
Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van de organisatie en/of diens personeel wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is de huurder/deelnemer volledig aansprakelijk.
 Huurder/deelnemer is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder/deelnemer volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die de organisatie moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan de organisatie.

Huurder/deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de SUP alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de SUP onder zich heeft.
 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een SUP en/of deelname aan een SUP activeit bij de organisatie. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door de organisatie. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de SUP huur/ het lesgeld of het inschrijfgeld.

De organisatie wijst expliciet op het gevaar bij het op en afstappen van de SUP dat altijd op knieën dient te gebeuren. En de huurder/deelnemer wordt er tevens op gewezen dat het materiaal van de SUP in de zomer zeer warm/heet kan worden, waardoor de SUP niet te hard opgepompt dient te worden en op de kant zoveel mogelijk in de schaduw gestald dient te worden. Ook voor schade die hierdoor ontstaat kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Verder is de organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder/deelnemer meeneemt op de SUP. Huurder/deelnemer moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade
kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de organisatie mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan de SUP als aan derden), wordt volledig op huurder/deelnemer verhaald en valt niet onder de verzekering.
Huurder/deelnemer is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij de SUP gebruikt buiten het tussen hem en de organisatie overeengekomen vaargebied.
 Indien de SUP door huurder/deelnemer niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de organisatie gerechtigd op kosten van huurder/deelnemer de SUP in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huur- en/of deelnameperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van EUR 50,- verschuldigd

Aanmeldingen en reserveringen

Het maken van reserveringen voor één of meer SUP boards en/of het aanmelden voor een activiteit is mogelijk via Internet, per mail of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door de organisatie, via Internet, per mail of schriftelijk.
 Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf bij het maken van de reservering/aanmelding, door middel van Ideal (internet bankieren) of contant voorafgaande aan de les/activiteit/huur. Ideal betalingen zijn kosteloos.

Geldigheidsduur leskaarten

Een leskaart voor meerdere SUP en/of Yoga lessen is geldig voor de periode die online op de website van SUP Skool Leeuwarden wordt aangegeven bij aanmelding/reservering van de betreffende SUP en/of Yoga lessen. Een SUPSkool Zomerabonnement is geldig tot einde SUP seizoen van het jaar dat de kaart is aangeschaft (einddatum 15 oktober).

Bij annulering van een bevestigde aanmelding/reservering

Bij annulering van een bevestigde aanmelding/reservering door de deelnemer, minder dan 24 uur voor aanvang activiteit/les, is geen restitutie mogelijk en worden deelnamekosten mbt de desbetrefte activiteit/les alsnog in rekening gebracht. Voor een groepsreservering geldt hiervoor de termijn van minder dan 3 dagen voor aanvang van de activiteit/les.

Bij restitutie van het SUP lesgeld/deelnamegeld/groepsreservering, wordt er EUR 5,= administratiekosten in rekening gebracht.

Wel heeft de deelnemer het recht de aanmelding/reservering te verplaatsen tegen de hieronder genoemde voorwaarden. Uitstel van de aanmelding en/of huurperiode is mogelijk met maximaal 3 maanden.
De organisatie heeft te allen tijde het recht de aanmelding/reservering te annuleren (bij o.a. storm en onweer). Een alternatieve datum zal dan in overleg worden bepaald.

De deelnemer kan reserveringen tot 24 uur van te voren om welke reden dan ook verplaatsen en voor een groepsreservering geldt tot 3 dagen van te voren. Dit kan telefonisch of per e-mail. De kosten hiervoor zijn het eventuele prijsverschil met de nieuw gekozen datum en tijdstip. De huurder/deelnemer dient dan wel direct een alternatieve datum vast te leggen.

Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is huurder het gehele (huur)bedrag verschuldigd en heeft huurder/deelnemer geen recht op een alternatief.
Indien een gereserveerde SUP 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en de huurder en organisatie geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft de huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom, tenzij de organisatie tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde SUP. Indien de organisatie de overeenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende harde regen, onweer of storm) heeft de deelnemer recht op teruggave van de betaalde huursom, maar niet op hiervoor genoemde vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom. Huurder/deelnemer heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

Deelname en verhuur ‘ter plaatse’ zonder reservering

Ook zonder reservering is het mogelijk direct deel te nemen aan een activiteit (mits er ruimte/plek is in de groep/les) of een SUP vanaf de kade te huren. Deelnemers kunnen via een Smartphone/Tablet online reserveren of bellen met het mobiele nummer van SUP Skool Leeuwarden. Betaling geschiedt dan cash, direct voor ingang van de overeenkomst of door middel van Ideal (internetbankieren).

Klachten en geschillen

Bij klachten dient deelnemer binnen bekwame tijd de organisatie daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

SUP Travel

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de evenementen en andere activiteiten die door SUP Travel georganiseerd worden. Aanvullend: Bij aanmelding voor een SUP Travel/SUP Trip dient er een aanbetaling te worden gedaan, waarvan de hoogte van het bedrag en het tijdstip van betaling online is omschreven. Bij annulering na betaling van de aanbetaling wordt deze alleen terugbetaald aan de deelnemer als de groep volgeboekt is voor de desbetreffende SUP activiteit of indien anders staat vermeld in de omschrijving van de desbetreffende SUP activiteit. De organisatie bepaalt wanneer de groep vol is en dient het maximum aantal deelnemers online te vermelden op de website van www.suptravel.nl en/of www.supskoolleeuwarden.nl. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een dekkende ziektekostenverzekering en verder voor een ziektenkosten, reis- en annuleringsverzekering. Deelname is op eigen risico.
SUP Travel zorgt voor een Aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.