Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SUP Skool Leeuwarden en Stadsstrand Leeuwarden Deze algemene voorwaarden zijn op 1 maart 2021 opgesteld.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie: SUP Skool Leeuwarden en Stadsstrand Leeuwarden, Huurder/deelnemer: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de over- eenkomst met organisatie afsluit;

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij deelnemer zich verbindt aan de organisatie om tegen betaling gebruik te maken van een SUP board en peddel, een kano en/of deel te nemen aan een SUP activiteit.

SUP: SUP board, peddel en leash

Algemene regels

We gaan Corona-proof het water op en volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en Watersportverbond.

Deelname aan de SUP activiteiten is toegestaan als je gezond en fit bent. Je hebt geen verkoudheid klachten en koorts. Je bent niet besmet met het Covid virus en hebt ook geen huisgenoten, gezinsleden die Corona hebben.

De organisatie verhuurt de SUP voor 1,5 uur, mits anders overeengekomen. De SUPs dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf anders overeengekomen.

De minimumleeftijd om een SUP bij de organisatie te kunnen huren en/of deel te nemen aan een SUP activiteit is 18 jaar. Is de huurder/deelnemer jonger dan dient er een ouder/ voogd bij aanwezig te zijn.

Het is niet toegestaan om te Suppen onder invloed van alcohol en/of drugs. Het is niet toegestaan de SUP onbeheerd achter te laten.

Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt de organisatie zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden en daarbij huurder/deelnemer een redelijk alternatief te bieden.

Vaarregels en vaargebied SUP Skool Leeuwarden

De SUP boards van de organisatie mogen worden gebruikt op het binnenwater in- en rondom Leeuwarden (maximaal met een straal van 10 km vanaf de lokatie Stadsstrand

Leeuwarden). Het meenemen van een SUP buiten dit gebied is niet toegestaan, mits hier- voor expliciet toestemming is gegeven. In verband met de veiligheid van huurder/deelne- mer is het absoluut verboden met de SUP/kano op het kanaal te varen (zonder toestem- ming van de organisatie).

De huurder/deelnemer dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en dient zich te houden aan de vaarregels.

Verplichtingen van deelnemer/huurder

Bij de aanvang van de SUP activiteit draagt de organisatie de SUP over aan de huurder/ deelnemer. De huurder/deelnemer draagt er zorg voor dat de SUP in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

De huurder/deelnemer wijst organisatie voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan de SUP en legt deze vast.

De kosten van het normale onderhoud van de SUP zijn voor rekening van de organisatie. De organisatie vergoedt onder geen beding door deelnemer zelf of in opdracht van deelnemer door derden uitgevoerde reparaties.

Huurder/deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en/of diens personeel of aanvullende instructies in het kader van een SUP les of andere SUP activiteit.

Huurder/deelnemer wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met de SUP.

Alle materiaal (SUP board, peddel, leash, pomp, zwemvest, waterdichte tas) dienen na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven. Bij vermissing of schade brengt de organisatie deelnemer een passend bedrag in rekening.

Aan het einde van de periode zal deelnemer de SUP bij de organisatie inleveren, in de- zelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij de SUP uitgereikt heeft gekregen. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag de deelnemer de SUP op een andere plaats terugleveren.

Mocht de deelnemer de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient hij/zij de organisatie hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in ken- nis te stellen om hiervoor in overleg te treden. Indien de SUP zonder melding later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder minimaal EUR 10,= per uur extra in rekening en heeft de organisatie recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan deelnemer kan worden toegerekend.

In geval van calamiteiten dient deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

De deelnemer verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Een deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A en een WA verzekering.

Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit als u last heeft van nek- of rugklach- ten, langer dan 20 weken zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken en/of lichamelijke gebreken of aandoeningen.

Deelname is op eigen risico.

Het is verplicht om voor deelname een uitleg/instructie van de organisatie bij te wonen. De deelnemer geeft toestemming voor het gebruik maken van gemaakte foto’s en/of op- namen van hem /of haar op facebook en voor commerciële doeleinden en geeft toestem-

ming om zijn / of haar e-mailadres te gebruiken voor nieuws en informatie over SUP activi- teiten. In het kader van de nieuwe wet AVG gaan wij uiterst zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

De organisatie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke spullen in de kleedruimte en/of het paviljoen.

Aansprakelijkheid & schade

Ondergetekende zal zich houden aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften gegeven in het kader van de betreffende SUP activiteit. Bij het niet houden hieraan behoudt de organisatie zich het recht voor ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten en ondertekende aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

Indien dit niet gebeurt, stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.

Ondergetekende is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route te vergoeden.

De organisatie zorgt dat de SUP ten behoeve van de huurder/deelnemer verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Per SUP geldt voor huurder/deelnemer een niet af te kopen eigen risico van EUR 50,- per geval bij W.A. en casco-schade.

Bij verlies, c.q. diefstal is huurder/deelnemer in alle gevallen geheel aansprakelijk.

Wanneer er sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van de organisatie en/of diens personeel, dan wordt er geen beroep op de verzekering gedaan, maar is de huurder/deelnemer volledig aansprakelijk.

Huurder/deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de SUP alsmede voor door hem en/ of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de ver- zekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de SUP in gebruik heeft.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een SUP en/of deelname aan een SUP activeit bij de organisatie. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door de organisatie. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de SUP huur/ het lesgeld of het inschrijfgeld.

De organisatie wijst expliciet op het gevaar bij het op en afstappen van de SUP dat altijd op knieën dient te gebeuren. En de huurder/deelnemer wordt er tevens op gewezen dat het materiaal van de SUP in de zomer zeer warm/heet kan worden, waardoor de SUP niet te hard opgepompt dient te worden en op de kant zoveel mogelijk in de schaduw gestald dient te worden. Ook voor schade die hierdoor ontstaat kan de organisatie niet aansprake- lijk gesteld worden. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Verder is de organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigen- dommen die huurder/deelnemer meeneemt op de SUP. Er zijn kluisjes bij het Stadsstrand beschikbaar waar de huurder/deelnemer de waardevolle persoonlijke bezittingen (zoals sleutels, mobiele telefoon) kan achterlaten. Deze worden afgesloten en de huurder/deel- nemers is zelf verantwoordelijk voor de sleutel hiervan tijdens de water activiteit.

Huurder/deelnemer dient de schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of om- standigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de organisatie mede te delen. Schade die niet is gemeld (zowel aan de SUP als aan derden), wordt volledig op huurder/deelnemer verhaald en valt niet onder de verzekering.

Huurder/deelnemer is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaak- te (gevolg) schade indien hij de SUP gebruikt buiten het tussen hem en de organisatie overeengekomen vaargebied.

Indien de SUP door huurder/deelnemer niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de organisatie gerechtigd op kosten van huurder/deelnemer de SUP in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huur- en/of deelname periode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verze- kering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van EUR 50,- verschuldigd.

Aanmeldingen en reserveringen

Het maken van reserveringen voor één of meer SUP boards en/of het aanmelden voor een SUP activiteit is mogelijk via Internet, per mail of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door de organisatie. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf bij het maken van de reservering/aanmelding, door middel van Ideal (internet bankieren), credit card of contant voorafgaande aan de les/activiteit/huur. Ideal betalingen zijn kosteloos.

Op vertoon van de persoonlijke studentenpas suppen en huren de studenten met studentenkorting bij de SUPSkool en het Stadsstrand.

Geldigheidsduur SUP Strippenkaarten

Een leskaart voor meerdere SUP activiteiten is geldig voor 1 jaar vanaf de datum van uitgifte of anders de periode die online op de website van SUP Skool Leeuwarden wordt vermeld.

Bij annulering van een bevestigde aanmelding/reservering

Bij annulering van een bevestigde aanmelding/reservering door de deelnemer, minder dan 24 uur voor aanvang activiteit/les, is geen restitutie mogelijk en worden deelnamekosten mbt de desbetreffende SUP activiteit alsnog in rekening gebracht. Voor een groepsreservering geldt hiervoor de termijn van minder dan 3 dagen voor aanvang van de activiteit/les.

Bij restitutie van het SUP lesgeld/deelnamegeld/groepsreservering, wordt er EUR 10,= administratiekosten in rekening gebracht.

Wel heeft de deelnemer het recht de aanmelding/reservering te verplaatsen en ontvangt dan een SUP tegoedbon.

De SUP lessen en SUP tourtochten gaan door bij een groepsgrootte van een minimaal deelnemers en dit aantal staat vermeld bij de op de website vermelde SUP activiteit. Als het aantal niet vermeld staat, dan wordt een minimum van 6 deelnemers aangehouden. De organisatie heeft te allen tijde het recht de aanmelding/reservering te annuleren (bij o.a. storm en onweer). Een alternatieve datum zal dan worden bepaald. In dat geval blijft het SUP tegoed van de deelnemer staan voor een andere SUP activiteit.

De deelnemer kan reserveringen tot 24 uur van te voren om welke reden dan ook verplaatsen of hij/zij kiest voor een SUP tegoedbon. Voor een groepsreservering geldt tot 3 dagen van te voren. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Deelname en verhuur ‘ter plaatse’ zonder reservering

Ook zonder reservering is het mogelijk direct deel te nemen aan een activiteit (mits er ruimte/plek is in de groep/les) of een SUP board te huren. Deelnemers kunnen online reserveren of bellen met het rechtstreekse telefoonnummer van SUP Skool Leeuwarden of het Stadsstrand Leeuwarden. Betaling geschiedt dan vooraf cash of door middel van Ideal (internetbankieren).

Webshop beleid

ONS WINKELBELEID

Wat je moet weten

We hebben SUP Store Leeuwarden opgericht met één doel voor ogen: onze klan- ten een eerlijke, bevredigende en aangename winkelervaring bieden. Ons winkelbeleid is hieronder beschreven. Bekijk het eens en neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

ONS VERZEND -EN RETOURBELEID

Wij zorgen ervoor dat je je pakketje binnen 1-2 werkdagen in huis hebt.

Voor bestellingen brengen wij de door DPD of Post NL berekende verzendkosten bij jou in rekening, mits anders staat vermeld op onze website.

Retourneren is voor eigen rekening en dient binnen 7 dagen te gebeuren. Gebruikte artikelen die bij de SUPStore zijn gekocht kunnen niet worden geruild.

BETAALMETHODE

Heb je wat moois gevonden en in je winkelmandje geplaatst? Reken dan af middels Ideal of met een credit card. Dit is geheel veilig en wij zien direct of je betaling goed is binnengekomen. Is deze binnen, dan gaan wij voor je aan de slag.

Privacy Policy

Privacybeleid SUP Skool Leeuwarden / Stadsstrand Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden

https://www.supskoolleeuwarden.nl/ en https://www.supstoreleeuwarden.nl/ en https://www.stadsstrandleeuwarden.nl/

Ons privacybeleid

SUP Skool Leeuwarden / Stadsstrand Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden neemt uw privacy heel serieus. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SUP Skool Leeuwarden / Stadsstrand Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Laatste wijziging: 03/06/2023. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden ver- zameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gege- vens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen ge- troffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woon- plaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden in- schakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Verzenden en logistiek PostNL en Friesland Post

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten be- zorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en Friesland Post voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en Friesland Post delen. PostNL en Friesland Post gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en Friesland Post onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en Friesland Post uw gegevens ook aan deze partijen ter be- schikking.

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeen- komst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SUP Skool Leeuwarden / Stadsstrand Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliënt profiel en documen- ten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrok- kene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of na- mens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw ge- gevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zul- len wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- gegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in op- dracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SUP Skool Leeuwarden / Stadsstrand Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën

van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zo- danige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

SUP Skool Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden: Harlingertrekweg 36-d

8913 HR Leeuwarden Nederland

Locatie:

Stadsstrand Leeuwarden / SUP Skool Leeuwarden / SUP Store Leeuwarden: Sixmastraat 17 (terrein Leeuwarder Courant)

8932 PA Leeuwarden

Telefoon: 058 203 83 99 SUPSkool en SUPStore

E-mail:     info@supskoolleeuwarden.nl

E-mail:     info@supstoreleeuwarden.nl

Contactpersoon voor privacyzaken Tineke Merkus SUP Skool Leeuwarden SUP Store Leeuwarden

Telefoon: 058 203 81 83 Stadsstrand

E-mail:     info@stadsstrandleeuwarden.nl

Contactpersoon voor privacy zaken Ritske Merkus Stadsstrand Leeuwarden SUP Store Leeuwarden